Сайтът на Българските музеи

Наредба за научните групи към музеите

13.01.2017

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИ ГРУПИ КЪМ МУЗЕИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2012 Г.) е издадена от Министерството на културата. Регламентира начините, по които се създават и ръководят научните групи към музеите.