Сайтът на Българските музеи

Наредба за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности

13.01.2017

Наредбата предписва правилата за осъществявяне идентификацията на културни ценности от музеите в България, както и поддържането на Регистър на движими културни ценности от Министерството на културата и от националните музеи.