Сайтът на Българските музеи

Наредба за възпроизвеждането на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

13.01.2017

НАРЕДБА № Н-00-0005 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ, РЕПЛИКИ И ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ е документ, който гарантира опазването на културните ценности от нерегламентираното им ползване за търговски цели и от създаването на нелегитимни копия. Той е съвместим с общоевропейските норми в това отношение. Осигурява каректна основа за договаряния между музеите и стопанските субекти за ползване на изображения, създаване на реплики и други предмети - чрез съответно възмездяване.