Сайтът на Българските музеи

Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности

13.01.2017

НАРЕДБА № Н-4 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ е издадена от Министерството на културата. Тя предписва правилата и формите, по които движимите и недвижими културни ценности се представят на широката публика или на експертите. Реглментирани са основните стандарти за създаване и поддържане на постоянни експозиции, както и достъпа до тях.