Сайтът на Българските музеи

Наредба за извършване на теренни археологически проучвания

Наредба за извършване на теренни археологически проучвания

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ - документът регламентира археологическите проучвания в страната - разрешителен режим, процедури, документация, органи за контрол и управление. 
Наредба за възпроизвеждането на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

Наредба за възпроизвеждането на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-00-0005 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ, РЕПЛИКИ И ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ е документ, който гарантира опазването на културните ценности от нерегламентираното им ползване за търговски цели и от създаването на нелегитимни копия. Той е съвместим с общоевропейските норми в това отношение. Осигурява каректна основа за ...
Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности

Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-4 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ е издадена от Министерството на културата. Тя предписва правилата и формите, по които движимите и недвижими културни ценности се представят на широката публика или на експертите. Реглментирани са основните стандарти за създаване и поддържане на постоянни експозиции, както и достъпа до тях. 
Наредба за формиране и управление на музейните фондове

Наредба за формиране и управление на музейните фондове

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-6 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ е издадена от Министерството на културата като основен документ, предписващ правилата, по които се структурират, попълват и управляват музейните фондове в България. 
Закон за националния архивен фонд

Закон за националния архивен фонд

13.01.2017
Законът за националния архивен фонд има отношение към обработването на архивните документи в музеите, към създаването и поддържането на научните архиви на музеите, към контактите на музеите с експерти или структури от системата на Държавна агенция "Архиви".
Наредба за научните групи към музеите

Наредба за научните групи към музеите

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-5 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИ ГРУПИ КЪМ МУЗЕИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2012 Г.) е издадена от Министерството на културата. Регламентира начините, по които се създават и ръководят научните групи към музеите. 
Наредба за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности

Наредба за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности

13.01.2017
Наредбата предписва правилата за осъществявяне идентификацията на културни ценности от музеите в България, както и поддържането на Регистър на движими културни ценности от Министерството на културата и от националните музеи. 
Наредба за обществените колекции

Наредба за обществените колекции

13.01.2017
НАРЕДБА № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции е документ, задаващ правната рамка за опазване и управление на колекциите от културни ценности и други веществени и книжовни материали, които са от значение за историята и развитието на дадено селище, общност, род, институция и др. Наредбата гарантира опазването и предписва начините на пазене и ...
Закон за меценатството

Закон за меценатството

13.01.2017
Законът за меценатството осигурява правната рамка за гарантиране на обществения интерес при частни дарения за културата. Той предвижда и стимули за дарителите - икономически, социални, етични. Чрез организации, подпомагащи културата, се реализира напасването на волята на дарителя с интересите на културните институции или творческите личности, които са обект на дарението. 
Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила и развитие на културата

13.01.2017
Законът за закрила и развитие на културата е нормативен акт, регламентиращ общата рамка, в която се развива културната дейност в Република България. Той има съществено отношение за определянето на институционалния модел на българската музейна среда. Създава предпоставки за равноправие на различните правни субекти, действащи в полето на българската култура. Осигурява възможности за подкрепа на ...