Сайтът на Българските музеи

Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Климент Охридски”
размер на шрифта     A  A

През 1891-1892 учебна година в първото Висше училище в София се открива отдел по естествена история, в който д-р Боне Баев започва да чете лекции по обща геология. През 1892 г. учениците от Първа мъжка гимназия подаряват сбирка от 450 минерални, скални и фосилни образци, които поставят основата на настоящите музеи към геоложките катедри в Геолого-географския факултет. Първите закупени образци са инвентирани на 26.06.1894 г. – „Сбирка от минерали, които влизат в състава на скалите” (Колекция „Кранц”).

През годините музеят се е помещавал в различни сгради на университета. През 1953 г. музеят е преместен от сградата на Биологическия факултет в новото Южно крило на Софийския университет, където се помещава и сега.

В момента във фондовете на музея се съхраняват 16 200 образеца, от които половината са подредени в 7 експозиции: „Систематика”, „Петрография”, „Полезни изкопаеми”, „Кристалография”, „Регионална минералогия”, „Генетична минералогия – индивиди и агрегати”, „Мемориални колекции”.

Основната цел при експонирането на образците е обучението на студентите от катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”. Подредбата на витрините е съобразена с учебните програми. Едновременно с това във витрините на музея могат да се видят образци с висока музейна и колекционерска стойност. Ценност за музея са: холотипове на открити в България минерали; типови образци от български и чужди вече изчерпани находища; образци от личните колекции на известни наши геолози; образци, изследвани и описани в книги, учебници и публикации на преподаватели и студенти от катедрата.

Музеят предоставя експозиционната си площ за гостуващи изложби по теми, свързани с науките за Земята, учебната дейност на Университета, колекционери и любители на минералния свят, студентски практики и експедиции.

Петя Иванова – стажантКонтакти за връзка с музея

Уредник на музея: ЕЛЕНА НЕЙКОВА

Град София, бул. „Цар Освободител“ 15

Ректорат, Южно крило, ет. 5
тел. 02 9308 312

e-mail: min_museum@gea.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник - петък 09.00 - 17.00 ч.