Сайтът на Българските музеи

Това е дигиталната библиотека на българските музеи. В нея всеки регистриран в сайта музей може да публикува (пълнотекстово или частично) свои издания, архивни документи и стари книги с изтекли авторски права, представляващи части от фондовете му, дигитални копия на веществени ценности и др. Системата позволява експонирането на материали с визуален, текстови, звуков или видеохарактер. В зависимост от волята на авторите или от интересите на институцията, която предоставя материалите, всеки един от тях може да бъде видим за цялата Интернет аудитория или само за регистрираните потребители на сайта. 

Нашият екип предоставя това Интернет пространство на българските музеи и галерии, за да бъде осигурена по-широка видимост на културното богатство, съхранявано в институциите на паметта. Публикуването на материали на този сайт не е пречка за експонирането им на други портали или на сайтовете на съответните музеи. Попълването на настоящата библиотека ще се реализира успоредно с търсене на възможности за обвързването на нейните ресурси с други дигитални библиотеки, както и с научни бази от данни, съответстващи или близки на приложното поле на музейната дейност. 

Препоръчваме стриктно съблюдаване на авторските права и издателските права, както и на действащите регламенти, отнасящи се до публикуване на дигитално съдържание в Интернет пространството. Последни публикации от музеите:

Очерк за библиотеката на Регионален исторически музей - Габрово

29.08.2016
Автор на статията е Иван Христов - уредник в Музея

Известия, том III, 2015

05.11.2016
Излезе от печат том трети от поредицата Известия на Регионален исторически музей - Габрово. В книгата са публикувани статиите от проведената през 2015 г. научна конференция "Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм". В специален раздел "Музейна дейност" са представени фрагменти от работата на Музея през 2015 и 2016 г. Откроено е участието в Първия ...