Сайтът на Българските музеи

Това е дигиталната библиотека на българските музеи. В нея всеки регистриран в сайта музей може да публикува (пълнотекстово или частично) свои издания, архивни документи и стари книги с изтекли авторски права, представляващи части от фондовете му, дигитални копия на веществени ценности и др. Системата позволява експонирането на материали с визуален, текстови, звуков или видеохарактер. В зависимост от волята на авторите или от интересите на институцията, която предоставя материалите, всеки един от тях може да бъде видим за цялата Интернет аудитория или само за регистрираните потребители на сайта. 

Нашият екип предоставя това Интернет пространство на българските музеи и галерии, за да бъде осигурена по-широка видимост на културното богатство, съхранявано в институциите на паметта. Публикуването на материали на този сайт не е пречка за експонирането им на други портали или на сайтовете на съответните музеи. Попълването на настоящата библиотека ще се реализира успоредно с търсене на възможности за обвързването на нейните ресурси с други дигитални библиотеки, както и с научни бази от данни, съответстващи или близки на приложното поле на музейната дейност. 

Препоръчваме стриктно съблюдаване на авторските права и издателските права, както и на действащите регламенти, отнасящи се до публикуване на дигитално съдържание в Интернет пространството. Последни публикации от музеите:

Македония в железопътната политика на България

07.02.2016
Ангел Джонев. Македония в железопътната политика на България (1878-1918). Кюстендил: Регионален исторически музей, 2008. Научна монография, представяща политическите, стопанските и социалните аспекти на изграждането на железопътната мрежа в региона и отчитаща възловото положение на Кюстендил в стратегическите дейности на българската държава във връзка с перспективите на националния въпрос.

Личността в историята

08.01.2016
Сборник с доклади и съобщенияо от Националната научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Александър Екзарх, Захарий Кряжески и Атанас Иванов. Стара Загора, 22-23 април 2010. Научен ръководител проф. д-р Георги Бакалов. // Известия на Старозагорския исторически музей. Том. IV. Стара Загора, 2011.  Електронен сборник

Реч за делото на св. св. Кирил и Методий, произнесена през 1866 г. в Жеравна

07.02.2016
Реч, произнесена на 11 май 1866 г. от учителя Петко Димитров в с. Жеравна, ръкопис, 8 с.Инв. № 23 В // Основен фонд на Музея на образованието. 

Библиография "70 години Регионален исторически музей - Смолян"

09.02.2016
Изданието е представителна библиография, отрязаваща дейностите на Музея по направления, фондове и колекции. Отразени са приносите на негови служители и на краеведи, освутлили в трудовете си събития и личнасти на местната история и култура. 

Правилник на Регионалния исторически музей - Варна

13.02.2016
Правилникът е издаден в съответствие със Закона за закрила и развитие на културата и на основание на Закона за културното наследство. Утвърден е по надлежния ред от Министерството на културата през 2013 г. 

Правилник за устройството и дейността на Музей "Старинен Несебър"

22.02.2016
Правилникът урежда статута на Музея на основа на устройствените разпореждания на Общинския съвет в Несебър от 16 декември 2005. 

Раннохалколитни находки от Казанлъшко

03.03.2016
Десислава Андреева и Елка Атанасова. Раннохалколитни находки от Казанлъшко. // Известия на музеите от Югоизточна България. Т. 26, 2014, с. 30-52.  Текстът на статията е достъпен в приложения линк, който се отваря със заглавието. 

"Историческото богатство на община Батак"- Известия на ИМ-Батак, том II

03.03.2016
През месец август 2008 г излезе от печат  Сборника "Историческото богатство на община Батак"- Известия на ИМ-Батак, том II, включващ в съдържанието си   научни статии и съобщения от всички изследователски направления  в музея: Археология и нумизматика, История, Етнография, Нова и най- нова история. В справочният раздел може да се намери отговор на най-често задаваните въпроси от ...

Еротичното в историята, том втори

06.03.2016
Изданието е част от научна поредица, свързана с провеждани конференции в Музея на открито "Етър" - Габрово. Редактор - Ангел Гоев. Издателство "Фабер".

Анани Явашов, Разград - неговото археологическо и историческо минало. София: Придворна печатница, 1930.

19.03.2016
Книгата е професионална краеведска монография, съдържаща задълбочен анализ на археологическите и исторически данни за града, валидни към 20-те години на миналия век. Авторът е местен интелектуалец, създал и ръководил Археологическото дружество в града. 

Дисциплинарен правилник на Габровското училище, 1837

15.06.2016
Документът е създаден от първооснователя на новобългарското взаимноучилищно дело - отец Неофит Рилски. Той разкрива демократичния характер на училищната организация на българското училище още в най-ранния период на съществуванието му. Представен е на съвременен език, за да бъде разбираем за максимално широка аудитория. Автентичният текст е достъпен в постоянната експозиция на Музея.

Добруджа. Сборник. Т. 28-29. 2015, 260 стр.

15.06.2016
Том 28-29 на научния сборник "Добруджа", издаван от музеите в Силистра и Добрич, беше отпечатан през 2015 г. В него са публикувани материалите от научните конференции, проведени в Добрич през 2008 и 2014 г. Макар и с известно закъснение, докладите от националната конференция "Руско-турските войни и етнодемографските процеси в Добруджа XVIII - XIX век" намират път към своите публики. Посветените на ...