Сайтът на Българските музеи

Статут

Институтът е учреден на 19 март 2015 г.  в град София и функционирането му не е ограничено със срок. Уставът не предвижда създаването на клонове в страната или извън нея. Учредителните документи преминаха процедура на утвърждаване от състав на Софийски градски съд (дело 202/2015), който допусна регистрирането на сдружението и разпореди вписването му в регистрите на Съда. Институтът е вписан и в Регистъра на гражданските организации с нестопанска цел, поддържан от Министерството на правосъдието. Институтът е културна организация, вписана в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата - удостоверение № 14 (1230) от 1 април 2016. 

Принципи на дейност на Института:

* приоритизиране на обществения интерес;

* откритост и публичност на инициативи, дейности, продукти;

* лоялни отношения с всички партньорски структури – държавни, частни, граждански;

* акцент върху практико-приложните аспекти на музейността като част от културния пейзаж на България и Европа;

* строго съблюдаване на Етичния кодекс на музеите, разработен и утвърден от Международния съвет на музеите – ICOM;

* стимулиране на доброволчеството и на други некомерсионални форми на дейност, присъщи на културния сектор;

* екипност, съчетана с хоризонтален управленски модел.