Сайтът на Българските музеи

Национална научна конференция "Музеи и общини" се проведе на 7 и 8 април в град Попово

31.05.2016

На 7 и 8 април 2016 г. в град Попово се проведе национална научна конференция "Музеи и общини", организирана от Историческия музей в Попово и Института за приложна музеология. Събитието е включено в националния културен календар за 2016 г. и има както академичен, така и практико-приложен характер. Основната цел е да се проведе открит дебат за добри практики и горещи точки в сложния и важен сегмент на контактите между общините и музеите в България. 

В предварително утвърдената програма бяха включени 26 презентации, доклади и съобщения. Участниците с доклади са представители на музеи, общини, общински културни институции, висши училища, структури на БАН. Както личи от приложената програма, към работата на конференцията се приобщиха и колеги без доклади, но с активно отношение към темата - основно директори на музеи от страната, уредници и преподаватели по музеология и история от висши училища. 

Конференцията се проведе в гостоприемните зали на Исторически музей - Попово. На откриването присъства председателят на Общинския съвет в Попово господин Георги Георгиев, който поднесе приветствие към участниците. Форумът беше открит от директора на Историческия музей - господин Пламен Събев и от съпредседателя на Института за приложна музеология проф. Вера Бонева. Приветствени думи поднесе господин Борис Хаджийски - председател на Сдружение "Български музеи". От името на Министерство на културата в конференцията участва госпожа Юлияна Градинарска, която представи текста на адрес от министър Вежди Рашидов. Събитието беше отразено от местни медии и беше посетено от граждани на Попово, интересуващи се от работата на институциите на паметта и от културно-историческото наследство на родния си град. 

През двата дни на конференцията бяха изнесени 22 доклади и съобщения. По-голяма част от тях третираха конкретни аспекти на взаимоотношенията на общините и музеите в отделни селища и региони на страната. Имаше изложения с по-общ характер, отнасящи се по политиките и инициативите, реализирани в широката контактна зона на функционирането на общините и музеите. Част от експозетата и презентациите бяха концентрирани върху специфични казуси, при които общини и музеи работят конструктивно и реализират открояващи се продукти - образователни, културни, туристически, медийни и др. Както в дискусиите, така и в импровизирани изказвания в почивките (или при репликиране на отделни презентации), се утвърди колективно становище за силната роля на общинската администрация в работата на музеите - не само общински, но и регионални. Националните музеи са относително по-независими от общините, но и те не биха могли да работят успешно без нормална комуникация с общините, където се намират техните седалища или филиали.

Експертите се обединиха около становището, че силното влияние на общините върху работата на музеите е продукт на обективните тенденции за децентрализация на административните структури в страната; тенденции, придърпващи все по-осезаема политическа и финансова власт към разпознаваемите на местно ниво фигури на кмет, заместник-кметове, общински съветници и служители в общинската администрация. С многобройни и живописни по нюансираността си примери докладчиците и изказващите се убеждаваха аудиторията, че там, където добрата воля на местните власти и доброто управление на музеите съвпадат с посоката на обществения интерес, отношенията музеи/общини са като цяло продуктивни - дори и когато не са особено гладки. Обратно, когато в общината царува неразбиране ролята на музея в културното пространство на града или областта, се появяват значими (а понякога и непреодолими) препятствия пред нормалното функциониране на културната инфраструктура на селището и региона. Отлични примери за добре работеща координация между общини и музеи дойдоха от Трявна (при настоящия кмет), Троян, Горна Оряховица, Попово, Пирдоп, Павликени, Шумен, Габрово, Велико Търново и т.н. Не бяха спестени и думи за произтичащи от недостатъчна компетентност препятствия (обективни и субективни), възправящи се пред работата на някои музейни институции - както в областни центрове, така и в по-малки селища. Като цяло, близо 40-те участници в конференцията формулираха своите позитивни визии за оптимизиране на нелеките понякога, но ключови за опазването и популяризирането на културното ни наследство контакти между музеите и общините - както на локално, така и на национално ниво. 

В края на деловата част бяха формулирани няколко предложения, свързани с подобряване на средата, в която работят на музеите. Тези предложения ще бъдат представени в писмена форма на институциите, в чиито компетенции влиза промяната на нормативната рамка и коректното прилагане на действащото законодателство. Съпредседателят на Института за приложна музеология - господин Нейко Генчев, се ангажира да осигури пряк контакт с ръководството на Сдружението на общините в България, за да се обсъдят някои конкретни въпроси, повдигнати от участниците в конференцията и да се предложат съответни корективни действия. Ще бъдат направени и писмени изложения за отстраняване на някои функционални несъвършенства на Закона за културното наследство, Закона за развитието на академичния състав и подзаконови актове, отнасящи се до работата на институциите на паметта. Особеният интерес на колегията към проблемите на идентификацията на движимите културни ценности ще бъде обект на отделно обсъждане на експертно ниво с представители на Сдружение "Български музеи", за да се формулират по най-прецизен начин предложения за обновяване на съответната наредба. Всички действия, произтичащи от работата на конференцията, ще бъдат публично оповестени на сайта на Института за приложна музеология.

Културната програма на конференцията включваше детайлно запознаване с работата на Исторически музей - Попово, както и посещения на Крепчанския манастир и Коваческото кале. Осъществени бяха редица неформални срещи между директори на музеи, между музейните експерти и представителя на Министерството на културата, между колеги, ангажирани с работата на Сдружение "Български музеи". Част от тези срещи и контакти са свързани и с бъдещи събития; включително и с идеята за второ издание на конференцията "Музеи и общини", за чието домакинство получихме покана от директора на Държавен културен институт "Двореца" в Балчик - госпожа Жени Михайлова. 

Обитавайки в продължение на два дни магнетичното пространство на формално "малкия" музей в Попово, всички участници и гости на националната конференция "Музеи и общини" укрепиха убедеността си в значимостта на своята мисионерска дейност. Споделените разкази и съждения за добри случвания, трудности, парадокси и пречки уплътниха опита на всеки един експерт със знанието на други представители на колегията. Обогати се и позитивният фон на динамизиращите се междумузейни контакти - практически, интелектуални, дигитални. Свой скромен принос в тази насока, надяваме се, има и Институтът за приложна музеология, чиито представители съобщиха пред участниците в конференцията, че подаряват на българските музеи настоящата дигитална платформа - инструмент за популяризация и контактуване с много широк виртуален и практически потенциал. 

Вера Бонева и Нейко Генчев 

Снимки: Десислава Вутова - Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуство в Троян