Сайтът на Българските музеи

Мисия

Институтът за приложна музеология е гражданска организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Институтът осъществява дейността си в пределите на Република България и на Европейския съюз, съблюдавайки действащото законодателство и неформализираните етични норми на музейната колегия и на културния сектор в цялост. 

Мисията на Института е да обогатява, разширява и уплътнява публичната среда, в която функционират музеите и останалите институции на паметта в Република България.

Учредителите на Института са вдъхновени от идеята за опазването и популяризирането на културното наследство на страната и насочват дейността си към следните основни цели:

*  повишаване качеството на функционирането на българските музейни институции в основните им присъщи дейности – фондова, експозиционна, популяризаторска, научноизследователска;

* осигуряване на по-широко публично пространство за работата на музейните институции;

* разширяване прозрачността на музейните дейности и видимостта на музейните институции в регионална, национална и общоевропейска перспектива;

* обогатяване на научноизследователската и издателската дейност на музеите;

* засилване на междумузейните комуникации – в национален и международен план;

* уплътняване на контактите между музеите и останалите културни организации;

* уплътняване на контактите между музеите и частния сектор;

* хомогенизиране на музейната мрежа в България;

* опазване и обогатяване на културно-историческото наследство като основен принцип, залегнал в Закона за закрила и развитие на културата – чл. 2, ал. 2;

* насърчаване на научноизследователската дейност, свързана с музеите в България, при осигуряване национална видимост и международно признание на тази дейност в съответствие с чл. 2, ал. 2, от Закона за насърчаване на научните изследвания. Форма за контакт

Имена*
Телефон
Email*
Запитване*